Què són els espais buits?


Definició

La Diputació de Barcelona defineix els espais buits com a “espais en desús que es troben en espera de definir el seu ús o bé que, tot i tenir un ús definit, i fins i tot un projecte concret en procés d’execució, ha estat suspès per falta de mitjans o d’expectatives per a la seva activació. També s’inclouen aquells casos d’indrets en què l’ús que hi havia ja ha finalitzat.” (Usos temporals per a espais buits. Guia d’actuació per a les entitats locals).

Tipus

Els principals tipus són:

  • Àrees en obres
  • Carrerons i altres espais residuals
  • Edificis destinats a habitatge
  • Edificis industrials en desús
  • Equipaments públics
  • Infraestructures obsoletes o abandonades
  • Locals d’ús comercial sense activitat
  • Mobiliari urbà en desús
  • Solars i espais oberts
  • Superfícies dedicades a aparcament sense activitat o ús definit

Equipaments públics abandonats

Un tipus especialment greu d’espai buit és un equipament públic que no s’utilitza. A la nostra ciutat, fruit de la inoperància dels successius governs municipals, tenim alguns equipaments infrautilitzats, i fins i tot altres d’abandonats, alguns des de fa una pila d’anys.